આજકાલ
આજકાલ

કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થાની બાકી રકમ ચૂકવવા મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત

કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થાની બાકી રકમ ચૂકવવા મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત
  • 240d
  • 175 shares

પૂર્વ ધારાસભ્ય ભોળાભાઈ ગોહિલે મુખ્યમંત્રીને પત્ર પાઠવી રાજ્યના કર્મચારીઓને જુલાઈ ૨૦૨૧ તથા જાન્યુઆરી-૨૦૨૨ના મોંઘવારી બે હપ્તાની રકમનો લાભ આપવા માગણી કરી છે.ભોળાભાઈએ જણાવ્યું છે કે, કેન્દ્રના કર્મચારીઓને જાન્યુઆરી-૨૦૨૨થી મોંઘવારીના ભથ્થામાં ૩ ટકાનો વધારો કરી આપવામાં આવ્યો છે. જ્યારે રાજ્યના કર્મચારીઓને ગત જુલાઈ-૨૦૨૧થી ૩ ટકાનો વધારો ચૂકવવાનો લાંબા સમયથી બાકી છે.

No Internet connection

Link Copied