Wednesday, 13 Nov, 1.29 pm

முகப்பு
கன்னி

இன்று உங்கலை சுற்றியுருப்பவர்கள் மத்தியில் ஏமாற்றம் அடைந்தது போல் உணர்வீர்கள். உங்களிடம் அதிக நேரம் இருப்பதாலோ அல்லது மற்றவர்கள் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு இருப்பதாலோ இது ஏற்படலாம். இன்று உண்மையாக இருந்து, மற்றவர்களின் தவறுகளை மன்னியுங்கள். மற்றவர்களும் நம்மைப் போல் சரியாக இருக்க வெண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது ஏமாற்றத்தை மட்டுமே அளிக்கும்.

read the full story on

Dailyhunt

view on app

Top