ವಾರ್ತಾವಾಣಿ

@vartavani
148.7K Followers.28 Following

ದಿನನಿತ್ಯದ ಸುದ್ದಿ, ಅವಶ್ಯಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ಮಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ.